"Tại sao đền bù đất nông nghiệp bằng nhà ở?"

Vấn đề thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cũng là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn từ các Đại biểu Quốc hội. Có ý kiến đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần đánh giá lại quy định 4 hình thức nhận bồi thường khi bị thu hồi đất.

Điều này dẫn đến nhiều người có lựa chọn khác nhau, gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, đề nghị cần làm rõ quy định đảm bảo cho người có đất bị thu hồi phải có chỗ ở mới, có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Dự thảo luật có quy định về việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Theo đó, có 4 cách bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp, bao gồm bồi thường bằng đất nông nghiệp, bằng tiền, hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi, hoặc bằng nhà ở. Đại biểu cho rằng, cần giải trình rõ lý do bồi thường đất nông nghiệp bằng nhà ở.

Cho rằng quy định việc đảm bảo cho người có đất bị thu hồi phải có chỗ ở mới, có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ đã được nêu tại khoản 4, khoản 5 là rất cần thiết, tuy nhiên, để chủ trương trên thực sự đạt hiệu quả khi đi vào cuộc sống, đại biểu đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo định lượng rõ hơn yếu tố “có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn”.

Giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết Ban soạn thảo cố gắng để lượng hóa được nội dung người dân bị thu hồi đất, gồm cả đất sản xuất, đất ở có điều kiện sống gồm cả điều kiện ở và điều kiện sản xuất, có sinh kế phải đáp ứng được ít nhất bằng trước đây.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định, phải đưa ra được kế hoạch về khu tái định cư hay trong quy hoạch về đô thị và dân cư phải xác định khu tái định cư. Đồng thời làm rõ, khu tái định cư chính là một khu đô thị trong đó có thực hiện nhiệm vụ cho những người tái định cư, có thể bố trí xen kẽ khu dân cư ngay tại đô thị đó hoặc có thể tạo ra một khu đô thị mới sử dụng luôn hạ tầng và các điều kiện sẵn có. 

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam