Tăng cường công tác dự báo trong lĩnh vực xuất khẩu

Cơ bản thống nhất với các báo cáo của Chính phủ, đại biểu Khang Thị Mào đề nghị Chính phủ phân tích, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đồng thời, cần tăng cường công tác dự báo trong lĩnh vực xuất khẩu để tránh tình trạng mất cân đối cung cầu, gây khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm trong nước.

Đồng thời, đại biểu cho rằng cần rà soát, nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh, đất đai, nông nghiệp, pháp luật liên quan đến thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngoài ra, đại biểu cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, ủy quyền cho các địa phương trong việc giải quyết các thủ tục hành chính như: quyết định chủ trương đầu tư các khu công nghiệp, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng.