Tạo chuyển biến mạnh mẽ trên 4 lĩnh vực chất vấn ở Kỳ họp thứ 3

Với đa số đại biểu quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, quyết định: Thông qua 05 luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Điện ảnh; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Cảnh sát cơ động.

Quốc hội đã thông qua 17 nghị quyết, cho ý kiến về 06 dự án luật. Nghị quyết nêu rõ sau khi xem xét các báo cáo thường niên, Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan: Bám sát diễn biến và dự báo tác động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới có giải pháp phù hợp, sát thực tiễn, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; Kiểm soát chặt chẽ lạm phát, nợ xấu; bảo đảm cân đối cung – cầu, bình ổn giá cả hàng hóa, nhất là giá xăng, dầu; nghiên cứu chính sách hỗ trợ giá xăng, dầu cho một số đối tượng đặc thù.

Với tỷ lệ 95,98% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Nghị quyết nhấn mạnh: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy, các nội dung chất vấn là những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống kinh tế - xã hội, có những vấn đề mới phát sinh, có những vấn đề đã tồn tại, kéo dài nhiều năm. Quốc hội ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trong các lĩnh vực chất vấn.

Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các các cơ quan có liên quan tập trung thực hiện những giải pháp, cam kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; lấy người nông dân là chủ thể và trung tâm.

Đối với lĩnh vực tài chính: Quốc hội yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản để thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường thực hiện các giải pháp kiểm soát lạm phát; nâng cao chất lượng tổng hợp, phân tích, dự báo, theo dõi sát tình hình kinh tế, chính trị, diễn biến lạm phát, giá cả các mặt hàng nguyên, nhiên liệu đầu vào và các vật tư chiến lược.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, ngành ngân hàng cần điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng kịp thời với diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế.

Đối với lĩnh vực giao thông vận tải Quốc hội đề nghị đẩy nhanh việc phê duyệt và triển khai các dự án giao thông theo đúng yêu cầu trong các nghị quyết của Quốc hội để giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia. Trong năm 2022, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bất cập về trạm thu phí, dự án BOT, hoàn thành triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng.