Tạo hành lang pháp lý trong quản lý tài liệu lưu trữ

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp toàn thể thứ 18, sáng 12/10, Ủy ban Pháp luật đã thẩm tra Dự án Luật Lưu trữ sửa đổi. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

Trên cơ sở kế thừa các nội dung còn phù hợp của Luật Lưu trữ năm 2011 về những quy định chung, hoạt động nghiệp vụ lưu trữ, dự thảo Luật có các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào 04 chính sách bao gồm: các quy định về thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ; lưu trữ tài liệu điện tử và tài liệu số; hoạt động lưu trữ tư; hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Theo đó, dự thảo Luật bổ sung các quy định về thẩm quyền quản lý tài liệu Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam theo hướng phân định rõ thẩm quyền quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam và Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam giữa cơ quan có thẩm quyền của Đảng và cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ; phân cấp quản lý tài liệu lưu trữ giữa cơ quan lưu trữ của Nhà nước ở trung ương và ở địa phương; thẩm quyền quản lý tài liệu các ngành quốc phòng, công an, ngoại giao và thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ cấp xã.

 

Thùy Linh -

Như Huỳnh