Tạo sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã huy động mọi nguồn lực, đồng thời lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách dân tộc nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), khu vực miền núi có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Một trong những việc làm cụ thể là tạo công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cho phụ nữ dân tộc giúp đồng bào DTTS từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập thông qua các mô hình tận dụng lợi thế của địa phương là một trong những mục tiêu quan trọng nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chương trình!

Phạm Cường