Tất cả kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất đã được giải quyết

Chiều 18/01, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 12 của Quốc hội.

Theo báo cáo, công tác dân nguyện của Quốc hội đã được các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội quan tâm, chú trọng và là nhiệm vụ thường xuyên của đại biểu Quốc hội đối với cử tri và nhân dân. Công tác tiếp công dân tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả, việc xử lý đơn thư luôn thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật, chủ động nghiên cứu phát hiện những vụ việc khiếu nại, tố cáo có căn cứ, có cơ sở, để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Công tác giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, thường xuyên theo dõi, rà soát kết quả giải quyết đơn của cơ quan có thẩm quyền. 

Tính đến nay, đã có 536/536 kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV được giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 100%.

Đối với kiến nghị cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 2, Ban Dân nguyện đã nhận được thêm 1.055 văn bản trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ Hai. Đến nay, mặc dù chưa đến thời hạn trả lời nhưng đã có 1.315/1.707 kiến nghị cử tri đã được giải quyết, trả lời. Một số cơ quan đã trả lời 100% kiến nghị cử tri gửi đến.

Về công tác tiếp công dân, Ban Dân nguyện đã tiếp và hướng dẫn đối với 53 vụ việc. Các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội đã tiếp 205 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 153 vụ việc.

Thực hiện : Khắc Phục Hoàng Hương Anh Đức Quang Sỹ

quảng cáo