Thẩm tra nghị dự thảo Nghị quyết đặc thù tháo gỡ vướng mắc 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 16/1, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đọc báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết.

Hội đồng Dân tộc thống nhất với sự cần thiết về ban hành Nghị quyết như trong Tờ trình của Chính phủ và thấy rằng việc ban hành chính sách đặc thù xuất phát từ yêu cầu cấp bách của thực tiễn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 108 - QH15 của Quốc hội về giám sát chuyên đề các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tuy nhiên, Hội đồng Dân tộc đề nghị cân nhắc bổ sung quy định phân cấp giao cho cấp tỉnh thông báo số dự kiến vốn sự nghiệp ngân sách trung ương năm tiếp theo để địa phương chủ động trong việc triển khai thực hiện, nhất là các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Vì nội dung này chưa có trong quy định của pháp luật và cần được nghiên cứu, bổ sung vào nội dung chính sách để bảo đảm tính thống nhất, khả thi.

Về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm. Hội đồng Dân tộc nhận định, nếu quy định chỉ được điều chỉnh trong phạm vi từng chương trình mục tiêu quốc gia sẽ hạn chế hiệu quả sử dụng nguồn lực. Do đó, nên giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được phân bổ, điều chỉnh cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, để tránh lạm dụng trong phân bổ lại ở các địa phương, cần bổ sung quy định nguyên tắc tỷ lệ phân bổ nhất định dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng, các hoạt động phát triển sản xuất, an sinh xã hội khác và bổ sung vốn ủy thác cho ngân hàng chính sách xã hội.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam