Thanh tra Chính phủ sẽ có 3 cuộc thanh tra kit test Covid-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội, TP.HCM

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa xây dựng, phê duyệt 03 cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit test phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội, TP.HCM, triển khai ngay trong quý 01/2022.

Cụ thể,Thanh tra Chính phủ sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Trong đó, sớm triển khai thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit test phục vụ phòng, chống dịch. Thanh tra Chính phủ cũng có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022, trong đó có nội dung thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.