Tháo gỡ khó khăn trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch

Bày tỏ thống nhất cao với báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát, khẳng định đây là chuyên đề giám sát tối cao rất quan trọng của Quốc hội, các ý kiến ghi nhận chuyên đề giám sát lần này thể hiện được sự đổi mới của Quốc hội ngay từ đầu nhiệm kỳ để nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề.

Theo đại biểu Mai Văn Hải, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá bên cạnh việc chậm tiến độ, chất lượng các quy hoạch cũng là vấn đề. Bởi đây là lần đầu lập quy hoạch tích hợp, trong khi hướng dẫn thì chưa cụ thể, cách hiểu còn nhiều khác nhau, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quốc gia chưa xong; việc lựa chọn các đơn vị tư vấn còn gặp nhiều khó khăn; năng lực đơn vị tư vấn kinh nghiệm chưa có nhiều, có đơn vị tư vấn làm nhiều quy hoạch cùng một lúc. Đại biểu đề nghị với Chính phủ cân nhắc thêm về tiến độ để đảm bảo quy hoạch được lập với chất lượng tốt. 

Ông MAI VĂN HẢI - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá : “Tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương liên quan cần tập trung, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế trong công tác lập quy hoạch. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm có hướng dẫn cụ thể cho việc lập quy hoạch tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực; tháo gỡ khó khăn trong lựa chọn tư vấn quy hoạch, bổ sung quy định về điều chỉnh cục bộ quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung xây dựng nông thôn và quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn”.

Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Chất lượng quy hoạch cần được ưu tiên hàng đầu và có tính dẫn dắt trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phát huy được tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của quốc gia, phải khắc phục được hạn chế, khó khăn, mâu thuẫn, chồng chéo, yếu kém, đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo động lực phát triển bền vững đất nước”.

Để đẩy nhanh và nâng cao chất lượng lập quy hoạch trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định bộ sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo những bộ ngành liên quan, các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch, thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam