Thêm 211 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán trong tháng 9

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 9/2022, đã có thêm 211 nhà đầu tư nước ngoài được trung tâm cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 61 nhà đầu tư nước ngoài, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Trong quý III, Trung tâm đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 902 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 130 tổ chức và 772 cá nhân. Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 11 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 3 tổ chức và 8 cá nhân.