Thời tiết
  thời tiết các tỉnh thành
  Bản tin thời tiết ngày 24/12/2021
  Bản tin dự báo thời tiết ngày 24/12/2021 của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
  Bản tin thời tiết ngày 23/12/2021
  Bản tin dự báo thời tiết ngày 23/12/2021 của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
  Bản tin thời tiết ngày 22/12/2021
  Bản tin dự báo thời tiết ngày 22/12/2021 của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
  Bản tin thời tiết ngày 21/12/2021
  Bản tin dự báo thời tiết ngày 21/12/2021 của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
  Bản tin thời tiết ngày 20/12/2021
  Bản tin dự báo thời tiết ngày 20/12/2021 của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
  Bản tin thời tiết ngày 19/12/2021
  Bản tin dự báo thời tiết ngày 19/12/2021 của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
  Bản tin thời tiết ngày 18/12/2021
  Bản tin dự báo thời tiết ngày 18/12/2021 của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
  Bản tin thời tiết ngày 17/12/2021
  Bản tin dự báo thời tiết ngày 17/12/2021 của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.