Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ năm của Hội nghị Trung ương 8

Ngày 6/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ năm. Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, gồm các đồng chí: Đào Thế Hoằng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 6, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; và Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam