Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8

Ngày 5/10 là ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về một số vấn đề chính sách xã hội và 15 năm thực hiện xây dựng đội ngũ trí thức. Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sau đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương đã thảo luận.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!