Thông cáo về ngày làm việc thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Hôm nay 7/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ sáu. Trước đó, ngày 06/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm các đồng chí: Đào Thế Hoằng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 6, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; và Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã làm việc tại tổ, thảo luận về Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa Ĩ, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.