Thống nhất trình Quốc hội 2 luật tách từ Luật Giao thông đường bộ

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Trong đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9 Luật Chuyển đổi giới.

Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, việc xây dựng, ban hành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, nội luật hóa các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật Giao thông đường bộ hiện hành, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Thời gian qua, Chính phủ đã nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, ý kiến của đại biểu Quốc hội khóa XIV, làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, sự cần thiết ban hành của từng dự án.

Về dự án Luật Chuyển đổi giới tính, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, bản dạng giới là vấn đề phức tạp, cần được tiếp tục nghiên cứu, làm rõ cả về mặt khoa học, thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của nước ta cũng như truyền thống văn hóa, nhận thức xã hội.
]
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng cho biết, Sau kỳ họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay và triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam