THQHVN với Bộ trưởng: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng môi trường công tác để giáo viên phát huy hết năng lực

Năm 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phải giải quyết những tác động tiêu cực do dịch Covid-19 kéo dài trong 3 năm qua. Toàn ngành đã nỗ lực không ngừng nghỉ để thay đổi, thích ứng với việc dạy học trong và sau dịch bệnh và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong điều kiện “thiếu đủ thứ” nhưng những khó khăn đó đã bước đầu được giải quyết một cách phù hợp, hiệu quả.

Đây là tiền đề để toàn ngành Giáo dục - Đào tạo tiếp tục thực hiện chặng đường đổi mới căn bản toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã dành cho THQHVN cuộc trò chuyện đầu năm.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!