Thủ tướng Chính phủ: Luật Quy hoạch khó vẫn phải làm

"Luật Quy hoạch tuy khó nhưng vẫn phải làm, cần kiên trì, kiên quyết điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, bất cập để tiếp tục hoàn thiện luật”. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về công tác quy hoạch, nhằm đánh giá tình hình công tác lập quy hoạch, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Quy hoạch.

Theo báo cáo của các bộ, ngành, cơ quan, quy hoạch là nhiệm vụ mới và khó, có nhiều quy định mới cả về nội dung và phương pháp lập; còn nhiều vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn. Thực tế trong 10 năm qua, số lượng các quy hoạch ngành quốc gia được phê duyệt là 31 quy hoạch. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 41 của Quốc hội, số lượng quy hoạch phải lập là rất lớn, 111 quy hoạch, phải hoàn thành trong thời gian ngắn, trong khi từ nay đến cuối năm chỉ còn 8 tháng với rất nhiều công việc cần giải quyết.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, việc ban hành Luật Quy hoạch góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tập trung vào 3 đột phá chiến lược được Đảng xác định; giải quyết những vấn đề đặt ra và tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quy hoạch; thay đổi cách tiếp cận từ quan liêu, bao cấp sang kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thủ tướng nêu rõ, thực hiện Luật Quy hoạch, Chính phủ đã ban nhiều Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị; tổ chức nhiều hội nghị để đôn đốc, rà soát, thúc đẩy công tác quy hoạch. Trong quá trình thực hiện Luật Quy hoạch, công tác quy hoạch có nhiều chuyển biến tích cực, song đây là việc mới, khó nên trên thực tế cũng nảy sinh những khó khăn, vướng mắc do các yếu tố chủ quan và khách quan. 

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: Luật khó nhưng khó vẫn phải làm. Chúng ta kiên trì, kiên quyết điều chỉnh, khắc phục hạn chế, bất cập để chúng ta tiếp tục hoàn thiện Luật Quy hoạch này rồi tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chúng ta phải bình tĩnh, quyết tâm, kĩ càng, kĩ lưỡng trong rà soát, đánh giá, dựa trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lí, cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn".

Trên cơ sở thảo luận tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo, tờ trình kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Kỳ họp thứ 3 diễn ra vào tháng 5 tới đây, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch. 

Nội dung trình Quốc hội tập trung vào một số vấn đề, như điều chỉnh tiến độ lập quy hoạch, trong đó lựa chọn một số quy hoạch cần ưu tiên phải lập, hoàn thành sớm để phục vụ phát triển đất nước; điều chỉnh quy định về chi phí, cho phép sử dụng linh hoạt nguồn vốn chi thường xuyên và nguồn vốn xã hội hóa để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch; điều chỉnh nội hàm quy hoạch quốc gia theo hướng tập trung vào các quan điểm, định hướng chiến lược, không gian phát triển, những vấn đề có tác động, chi phối lớn đến công tác quy hoạch ở cấp dưới. 

Thủ tướng cũng nêu rõ, kiến nghị Quốc hội cho phép các quy hoạch đã phê duyệt trước ngày 1/1/2019 được tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, cho đến khi quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt. Thủ tướng yêu cầu, nội dung kiến nghị Quốc hội cần tăng cường phân cấp, phân quyền, phân định rõ nhiệm vụ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch của từng cơ quan.

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: Tinh thần là tăng cường trách nhiệm cho các cấp, cá thể hoá trách nhiệm. Tập trung trên này 111 quy hoạch mà Chính phủ duyệt thì không còn sức làm việc khác nên phải rõ. Tính toán để cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt độc lập với nhau nhưng có hệ thống theo quy định của pháp luật để kiểm soát lẫn nhau và nâng cao chất lượng quy hoạch. 

Thủ tướng đề nghị, công tác quy hoạch vừa phải đảm bảo tiến độ nhưng cũng đặc biệt quan tâm đến chất lượng, huy động sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực để phát triển đất nước, chống tiêu cực, tham nhũng. Trước mắt, ưu tiên lựa chọn một số quy hoạch cần đẩy nhanh tiến độ như Quy hoạch tổng thể Quốc gia, Quy hoạch vùng, Quy hoạch ngành.

Thực hiện : Diệu Linh Ngọc Tuấn