Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Xây dựng kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế

Phát biểu tại Diễn dàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 ngày 5/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, diễn đàn kinh tế năm nay đã bàn về nền kinh tế độc lập - tự chủ. Đây là một chủ đề vừa có tính chất cơ bản, lâu dài vừa có tính thời sự; vừa giải quyết vấn đề căn cốt lại vừa giải quyết vấn đề có tính chất tình thế.

Việc xây dựng một nền kinh tế độc lập - tự chủ nhưng phải chủ động tích cực hội nhập quốc tế là một chủ trương đúng đắn, nhất quán, khách quan và có hiệu quả của Việt Nam.

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: “Chúng ta độc lập nhưng mà phải tích cực tự chủ động hội nhập. Phải dựa trên nền tảng bảo độc lập toàn vẹn lãnh thổ. Chẳng ai phát triển kinh tế xã hội ổn định mà không có độc lập tự chủ cả. Từ bảo vệ độc lập toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ đó, thì chúng ta mới xây dựng được đường đối đối ngoại độc lập, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy với các nước trên thế giới và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng xác định, hiện nay thời cơ thuận lợi ít hơn những khó khăn và thách thức. Từ đó, Việt Nam cần phải chuẩn bị về tư tưởng, tâm thế và cả nguồn lực chất lượng cao. Để độc lập, tự chủ, cần phải đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá chuỗi cung ứng; phải xây dựng thể chế hội nhập, xây dựng nền kinh tế có cơ cấu hợp lý; phải phát triển công nghiệp nền tảng như chế biến chế tạo, chế biến sau thu hoạch. Có như vậy mới nâng cao được sức chống chịu của nền với những cú sốc bên ngoài.

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: "Cần phải chú ý là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; chú trọng kỹ năng, kiến thức, pháp luật hội nhập, nêu cao bản sắc, văn hóa; có ý chí khát vọng và phát triển, nhất là nguồn lực có đủ khả năng cạnh tranh, có khả năng làm việc không chỉ môi trường trong nước mà kể cả quốc tế."

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, các cấp các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước tiếp tục đoàn kết chung sức dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập trung khắc phục những bất cập, vượt qua khó khăn, thách thức; nỗ lực phấn đấu, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Quang Duy - Huỳnh Tiến