Thủ tướng chủ trì Hội nghị về truyền thông chính sách: Đẩy mạnh các phương thức truyền thông mới

Chiều 24/11, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Truyền thông chính sách, với chủ đề “Nhận thức - Hành động - Nguồn lực”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, công tác truyền thông chính sách có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng, để “Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm - Dân thụ hưởng”, giúp nâng cao hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực tham gia quán triệt, phổ biến hiệu quả, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước từ đó thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong triển khai thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: công tác truyền thông chính sách chưa được chú trọng, đầu tư đúng mức; chưa khoa học, đồng bộ, nhất quán, bài bản, hiệu quả; tính tương tác hai chiều còn hạn chế; nguồn lực cho công tác truyền thông chính sách vừa thiếu, vừa yếu, chưa được chuẩn hóa, nhất là cấp cơ sở...

Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành, địa phương phải thống nhất cao nhận thức, về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sức mạnh của công tác truyền thông chính sách; đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm truyền thông chính sách; đẩy mạnh truyền thông chính sách trên các phương thức truyền thông mới; ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, đưa các kênh thông tin đa phương tiện phục vụ cho công tác truyền thông chính sách. Trong đó, phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến của Nhân dân; bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tất cả vì quyền và lợi ích của Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, thực hiện “nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật”, công tác truyền thông chính sách thời gian tới sẽ có bước chuyển biến đột phá và đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.