Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hoá cho phát triển bền vững

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 16/9, các nghị sỹ trẻ và đại biểu trẻ tham gia Hội nghị nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tham gia phiên thảo luận chuyên đề thứ 3, với chủ đề “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hoá vì sự phát triển bền vững”.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về vai trò của các nghị viện và nghị sĩ trẻ trong việc thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ và toàn cầu hóa, trong đó có hợp tác kỹ thuật số dựa trên đạo đức và giảm thiểu tác động không mong muốn của chuyển đổi số đối với quyền riêng tư, bảo mật và hạnh phúc.

Đa dạng văn hóa được xem là nguồn lực cho sự phát triển của thế giới hiện tại cũng như trong tương lai. Tuy nhiên, đa dạng văn hóa ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước đang gặp nhiều thách thức, đặc biệt là những thách thức phi truyền thống của một kỷ nguyên số và toàn cầu hóa, ảnh hưởng không nhỏ đến tính bền vững của di sản văn hóa, văn hóa các dân tộc. Vì vậy, Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề này.

Trong bối cảnh hiện nay, các đại biểu đồng thuận, nghị viện các quốc gia chính là nhân tố chủ chốt trong việc khẳng định và phát huy vai trò của văn hóa đối với phát triển bền vững, xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ chính sách lấy con người làm trung tâm, hỗ trợ nền tảng cho các đối ngoại song phương và đa phương, thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa, hòa bình và gắn kết giữa các cộng đồng, quốc gia./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hồng Nhung -

Vũ Hiếu -

Anh Đức -

Cao Hoàng