Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Các khái niệm đặc thù phải được tách bạch!

Cơ bản nhất trí với những nội dung trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tuy nhiên nên tách bạch giữa công việc mà người dân tham gia, cũng như việc thực hiện dân chủ ở các doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã. Đây là những chia sẻ mà các Đại biểu đưa ra bên lề hành lang Quốc hội.

Ông ĐẶNG XUÂN PHƯƠNG, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Nghệ An: “Việc xây dựng luật cần phải hướng đến tách bạch giữa công việc mà người dân tham gia vào xây dựng bộ máy chính quyền cấp cơ sở với việc tổ chức các hoạt động tự quản của cộng đồng. Nếu không làm rõ hai việc này thì sẽ có khái niệm không được tách bạch rõ ràng giữa công tác kiểm tra. Người dân có thể kiểm tra công việc của nhà nước hay làm giám sát, cái đấy là vấn đề cần phải làm rõ, nó liên quan đến việc làm rõ khái niệm đến vấn đề đặt ra là các hình thức tổ chức thực hiện dân chủ như thế nào cho phù hợp.”

Ông NGUYỄN VĂN MẠNH, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc: “Cơ chế đặc thù doanh nghiệp nhà nước là sẽ sử dụng và quản lý trực tiếp nguồn ngân sách nhà nước và các dự án đầu tư công của nhà nước, cho nên cần phải có cơ chế đặc thù rất là rõ. Hiện nay trong các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nước ngoài thì việc thực hiện dân chủ ở các doanh nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp và chưa thực chất, cho nên việc quy định một chương hoặc một cơ chế đặc thù cho hoạt động dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp là rất cần thiết hiện nay và nó sẽ phát huy được vai trò dân chủ cũng như việc làm chủ của công nhân cũng như người lao động trong doanh nghiệp.”

Ông PHẠM VĂN HÒA, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: “Cái phạm vi điểu chỉnh của luật quy chế dân chủ, trong luật quy định là tất cả cơ quan đơn vị và doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước và HTX, theo tôi là phạm vi điều chỉnh là chỉ có doanh nghiệp nhà nước và cơ quan đơn vị thôi. Còn Doanh nghiệp ngoài nhà nước thì không nằm trong phạm vi điều chỉnh được. Vì doanh nghiệp ngoài nhà nước bị điều chỉnh bởi luật DN luật LĐ, chủ doanh nghiệp họ không đồng ý, không đồng tình thì mình cũng không thể nào xử lý chế tài cho họ được. Cho nên tôi đề nghị loại DN ngoài nhà nước và HTX không nằm trong phạm vi điều chỉnh được.”

Thực hiện : Tiến Dũng Lê Hương Sỹ Cường Khánh Hoàng