Thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng là phù hợp

Nhiều đại biểu tán thành sự cần thiết sửa bổ, bổ sung mô hình chính quyền đô thị của thành phố Đà Nẵng nhằm đáp ứng được yêu cầu tinh gọn bộ máy, tăng khả năng phản ứng nhanh nhạy của chính quyền đối với các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, tạo điều kiện phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo; đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thành phố.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định việc thí điểm các cơ chế, chính sách là chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, trên cơ sở đó tổng kết để đưa vào luật. Đối với thành phố Đà Nẵng trước đây đã có Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Qua triển khai cho thấy các cơ quan chuyên môn trực thuộc được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; huy động, sử dụng và phát huy được tất cả các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cùng quan điểm này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, qua thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mô hình chính quyền đô thị của thành phố Đà Nẵng được đánh giá là mô hình hiệu quả, vì vậy, dự thảo Nghị quyết sẽ quyết định thực hiện mô hình chính quyền đô thị mà không phải là thực hiện thí điểm.

Dự thảo Nghị quyết lần này bổ sung một số nội dung như Hội đồng nhân dân thành phố Thành phố Đà nẵng căn cứ loại đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số và diện tích tự nhiên tăng thêm của đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Chính phủ để quyết định số lượng cán bộ, công chức làm việc tại phường, xã.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam