Tỉ lệ tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã thấp là do năng lực?

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 15, sáng 13/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, UBTVQH cho ý kiến về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021".

Theo đánh giá của Đoàn giám sát, việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu các cấp vẫn chưa được quan tâm đúng mức và thực hiện đầy đủ theo quy định của luật. Tỷ lệ bình quân Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp đạt 38%, Chủ tịch tỉnh đạt 56%, Chủ tịch huyện đạt 94%, Chủ tịch xã đạt 49% so với quy định.

Cho ý kiến về báo cáo giám sát, các thành viên UBTVQH đề nghị cần phải nêu rõ trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, nhất là đối với trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ông NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội: " (Nhận xét)Lãnh đạo dịa phương, người đứng đầu chưa quan tâm là đúng. Xử lý lần đầu là cấp huyện, có sự tham gia của tỉnh. Xử lý lần 2 là ở tỉnh, nhưng người đứng đầu nhất là bí thư tỉnh ủy nếu quan tâm cùng vào hỗ trợ. Để cấp huyện, cấp tỉnh trả lời, nhiều khi các đồng chí đó còn bảo thủ nên người đứng đầu quan tâm thì xử lý khiếu nại tố cáo của dân sẽ tốt hơn."

Bên cạnh đó, đề nghị làm rõ nguyên nhân việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan hành chính cấp xã thấp chỉ đạt 49%.

Bà NGUYỄN THỊ THANH, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: "Nhìn thấy tiếp dân của Chủ tịch UBND xã là rất thấp. Đây là điều vô lý bởi xã là cấp sát dân nhất. Những gì xảy ra ở đơn vị đó thì Chủ tịch phải là người biết đầu tiên. Tại sao lại thấp nhất? Phải tìm ra nguyên nhân. Có thể là thiếu trách nhiệmKiến nghị những nội dung rõ ràng là điểm yếu tiếp công dân của UBND xã thấp là cấp sát dân nhất nhưng tại sao lại thấp nhất? Có thể là thiếu trách nhiệm nhưng có thể công dân họ đến nhiều lần nhưng xã không giải quyết được, họ thấy Chủ tịch không đủ năng lực giải quyết, không giải quyết được nên bỏ qua, lên thẳng cấp tỉnh?"

Các ý kiến cũng đề nghị cần đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại; trong đó tập trung đánh giá về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu, về mô hình Ban tiếp công dân cấp huyện, việc tiếp công dân trực tuyến, việc xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện : Hoàng Hương Dương Dung Cao Hoàng Anh Đức