Tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng nay, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, về điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. UBTVQH giữ như dự thảo Luật do Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, theo đó chủ đầu tư chuyển nhượng phải “hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có) với Nhà nước đối với dự án, phần dự án chuyển nhượng”.

Về sàn giao dịch bất động sản, bỏ quy định về các giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản, Nhà nước chỉ khuyến khích thực hiện.

Về thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, có 2 phương án. Phương án 1 là bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phương án này được 13/40 ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan của Quốc hội lựa chọn. Phương án 2 là Phần giá trị còn lại của hợp đồng được khách hàng chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư mở tại tổ chức tín dụng để quản lý và chủ đầu tư không được sử dụng số tiền này. Phương án được Chính phủ và 11/40 ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan của Quốc hội lựa chọn. /. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam