Tiếp thu tối đa, giải trình thuyết phục Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động

Sáng ngày 9/02, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhằm rà soát hồ sơ; chuẩn bị Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động và Báo cáo một số vấn đề lớn đại biểu Quốc hội quan tâm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 8 tới đây.

Dự án Luật Cảnh sát cơ động đã được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, với tổng số 299 ý kiến phát biểu và 5 đại biểu cho ý kiến bằng văn bản. Việc nghiên cứu và xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật cần bảo đảm thể hiện quan điểm, ý chí của đại biểu Quốc hội, nhất quán trong chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập pháp.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ban soạn thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương mong muốn Thường trực Ủy ban tích cực nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Ủy ban xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và Báo cáo một số vấn đề lớn các đại biểu Quốc hội quan tâm để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, các Báo cáo này cần đầy đủ nhưng ngắn gọn và trọng tâm. Cách hành văn trong Báo cáo cần có tính thuyết phục, thể hiện sự trân trọng, tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội. 

Thượng tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG, Phó Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh rà soát, tiếp thu, điều chỉnh các Điều, Khoản trong dự thảo Luật trên cơ sở thống nhất của Cơ quan chủ trì thẩm tra và Ban soạn thảo, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Các Báo cáo phải tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội, giải trình thuyết phục

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị Ủy ban rà soát, hoàn chỉnh tất cả hồ sơ luật, các Nghị định, Thông tư kèm theo. Thời gian từ nay đến Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội không còn nhiều, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban khẩn trương, chủ động triển khai các nội dung còn lại; các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần làm việc cầu thị, có trách nhiệm như thời gian qua, hoàn thành tốt nhất dự thảo Luật để tạo đồng thuận, Quốc hội thông qua với kết quả biểu quyết cao nhất./.

Thực hiện : Diệu Linh Trương Tùng