Tiếp tục đề xuất doanh nghiệp được giải trình khi tăng giá cả hàng hoá

Tại Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Giá (sửa đổi) do Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tổ chức, đa số các đại biểu, chuyên gia đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế của luật hiện hành, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật Giá và các luật chuyên ngành khác có quy định về giá.

Các đại biểu dự hội thảo đã cho ý kiến vào từng nhóm chính sách và từng điều khoản cụ thể về danh mục hàng hoá định giá; việc niêm yết, thẩm định giá; phân cấp phân quyền trong điều hành giá; phương pháp xác định giá cả hàng hoá; phương pháp đánh giá chi phí khi doanh nghiệp đề xuất tăng giá cả hàng hoá.

Đại diện Sở Tài chính TPHCM cho biết, hiện việc xác định giá đất cụ thể rất khó khăn và phức tạp, bởi việc thu thập thông tin chuyển nhượng trên thị trường chưa được quy định công khai, minh bạch. Do đó, cần phải công khai quy định công khai hoạt động chuyển nhượng này.

Theo các đại biểu, yêu cầu đầu tiên của việc hoàn thiện Luật Giá lần này là phải bổ sung các căn cứ pháp luật để làm cơ sở cho việc xác định giá, phương pháp đánh giá những căn cứ định giá, những nguyên tắc định giá. Dự thảo Luật cần có một chương riêng về phương pháp, căn cứ, nguyên tắc định giá.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Duy