Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

Sáng 15/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo một số vấn đề lớn xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Góp ý cho dự thảo, có ý kiến đại biểu đề nghị làm rõ thêm về căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, về các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm, về thủ tục đề nghị, kiến nghị Quốc hội, Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm. Đối với kết quả thực hiện cam kết, lời hứa, có ý kiến đề nghị cần nhấn mạnh hơn, thiết kế rõ hơn trong Nghị quyết về việc thực hiện đảm bảo lời hứa, cam kết hoặc chương trình hành động của đại biểu Quốc hội và HĐND khi ứng cử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cơ bản đồng tình với Báo cáo một số vấn đề lớn trong việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết đề nghị Ủy ban Pháp luật phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đại biểu và các cơ quan hữu quan rà soát kỹ lưỡng về cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, thống nhất với Nội quy Kỳ họp Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung, đảm bảo quán triệt đầy đủ, tuân thủ Quy định của Bộ Chính trị, kế thừa những nội dung còn giá trị của Nghị quyết số 85.

Thùy Linh - Hoàng Hương - Quang Sỹ - Anh Đức