Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nhờ sử dụng chia sẻ dữ liệu quốc gia

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), nhiều dịch vụ công trực tuyến được người dân hưởng ứng tham gia thực hiện với tỷ lệ cao.

Việc thí điểm 2 dịch vụ công liên thông tại Hà Nội và Hà Nam ước tính đã tiết kiệm trên 11 tỷ đồng cho Nhà nước. Đến nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 13 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp Nhà nước và 63/63 địa phương, qua đó tiếp tục tạo lập nên những giá trị mới phục vụ xây dựng Chính phủ số, công dân số, xã hội số…

Truyền hình Quốc hội Việt Nam