Tôn trọng đa dạng văn hoá mới phát triển bền vững

Tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9, sáng 16/9, các nghị sỹ trẻ và đại biểu trẻ tham gia phiên thảo luận chuyên đề thứ 3, với chủ đề “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hoá vì sự phát triển bền vững”. Trong bối cảnh chuyển đổi số là cơ hội đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ làm mất đi bản sắc văn hóa độc đáo của mỗi quốc gia, tham dự hội nghị lần này, nhiều đại biểu đã chia sẻ các giải pháp, gửi đi các thông điệp về gìn giữ văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ.

Đa dạng văn hóa được xem là nguồn lực cho sự phát triển của thế giới hiện tại cũng như tương lai. Sẽ không thể có được phát triển bền vững nếu không có đa dạng văn hoá, đây là yếu tố vô cùng quan trọng để giúp các quốc gia tận dụng nhân tài, thúc đẩy phát triển, hài hoà giữa các cộng đồng dựa trên bình đẳng. Đây là điều được các đại biểu đồng thuận trong phiên thảo luận tìm kiếm biện pháp “thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hoá vì sự phát triển bền vững”.

Tuy nhiên, đa dạng văn hóa ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước đang gặp nhiều thách thức, đặc biệt là những thách thức phi truyền thống của một kỷ nguyên số và toàn cầu hóa, ảnh hưởng không nhỏ đến tính bền vững của di sản văn hóa, văn hóa tộc người. Vì vậy, tôn trọng đa dạng văn hoá là cách thức quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia, và để đạt được tôn trọng đa dạng văn hoá, những nghị sỹ trẻ có vai trò quan trọng đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đa dạng văn hóa, bằng việc xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ chính sách.

Các đại biểu nhấn mạnh, nghị viện các nước cần phải đóng vai trò dẫn dắt, hướng tới xây dựng một mô hình quản trị mới và một khung khổ chính sách bao trùm dành cho giới trẻ. Các nghị sĩ khuyến nghị Nghị viện các nước nên khẳng định vai trò của văn hóa như một trụ cột của phát triển bền vững và thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc, phát huy vai trò của văn hóa trong các chính sách phát triển tại cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hồng Nhung -

Vũ Hiếu -

Tùng Dương -

Cao Hoàng -

Trương Tùng -

Hồng Dũng