Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lạng Sơn là "phên giậu quốc gia" về quốc phòng, an ninh

Hôm nay (25/8), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận buổi làm việc, về phương hướng thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Đảng bộ Lạng Sơn cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về tình hình và bối cảnh chung, những thuận lợi và khó khăn riêng của một tỉnh miền núi, biên giới, từ đó đề ra mục tiêu, yêu cầu, xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần kết hợp chặt chẽ, hài hòa hơn nữa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội. Tỉnh cần tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, với đồng bào dân tộc, vấn đề an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, tỉnh cần chăm lo đầy đủ và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nhất là phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, trước hết là đoàn kết nội bộ trong các cấp uỷ, chính quyền và đặc biệt đoàn kết trong Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, từ đó lan tỏa, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thực hiện nghiêm Quy định số 37 về "Những điều đảng viên không được làm", gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Theo TTXVN