Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị sửa đổi Luật Công đoàn

Cũng trong sáng 10/4, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trình bày tờ trình sửa đổi Luật Công đoàn.

Ông Nguyễn Đình Khanh nhấn mạnh, việc sửa đổi luật lần này nhằm giải quyết các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn, tiếp cận và xử lý các vấn đề mới phát sinh, tạo cơ sở cho sự đổi mới và nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong bối cảnh có nhiều tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang: Việc xây dựng luật dựa trên quan điểm quán triệt và thể chế hóa các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng liên quan đến công nhân, công đoàn, đặc biệt là Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Việc sửa đổi, bổ sung tập trung vào những nội dung như hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy công đoàn, cơ chế quản lý cán bộ công đooàn và tăng cường vai trò của công đoàn Việt Nam trong bối cảnh có nhiều tổ chức đại diện người lao động. Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự ra đời của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp ngoài hệ thống công đoàn Việt Nam. Hoàn thiện các quy định của pháp luật công đoàn phù hợp với Hiến pháp và hệ thống pháp luật, nhất là Bộ luật Lao động năm 2019.

Luật Công đoàn (sửa đổi) sẽ mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với cả người làm việc không có quan hệ lao động, đảm bảo phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Anh Đức