TPHCM ban hành quy chế phối hợp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, bên cạnh việc ký kết quy chế phối hợp công tác, chiều 5/8, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TPHCM cũng đã thống nhất ký quy chế phối hợp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TPHCM.

Theo đó, chậm nhất là 15 ngày trước và sau kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND có trách nhiệm tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử; chậm nhất 07 ngày trước ngày tiếp xúc cử tri, thường trực HĐND TP cần gửi kế hoạch tiếp xúc cử tri đến các cơ quan thông tin và truyền thông để thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung tiếp xúc; chậm nhất là 05 ngày sau khi kết thúc đợt tiếp xúc cử tri hoặc sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri do đại biểu HĐND gửi đến, tổ đại biểu HĐND cần phối hợp tổng hợp, phân loại các ý kiến và báo cáo thường trực HĐND TP để chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền yêu cầu giải quyết, trả lời cử tri… Trong thời hạn 30 ngày từ ngày nhận được kiến nghị của cử tri , cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của cử tri gửi báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến thường trục HĐND TP. Nội dung báo cáo cần thể hiện rõ các kiến nghị đã giải quyết xong, các kiến nghị đang giải quyết, sẽ giải quyết, thời hạn giải quyết, các kiến nghị giải trình thông tin lại với cử tri.

Căn cứ vào ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, thường trực HĐND TP sẽ lựa chọn những vấn đề nhiều cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết để tiến hành giám sát.

Thực hiện : Thùy Vân Phạm Tiến