TPHCM quy định mức chi sắp xếp đơn vị hành chính

Tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM đã thông qua tờ trình về Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi ngân sách đối với nhiệm vụ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP giai đoạn 2023-2030.

Theo đó, nghị quyết quy định rõ chi phí chuyên gia thực hiện chuyên môn, chuyên gia tư vấn và chủ nhiệm đề án từ 20 - 35 triệu đồng/người. Chi phí lương chuyên gia, cán bộ tư vấn xây dựng bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh hơn 75 triệu đồng/bản đồ, cấp huyện là hơn 44 triệu đồng/bản đồ. Chi phí quản lý bằng 45% chi phí lương chuyên gia. Chi phí xây dựng văn bản về sắp xếp địa giới hành chính ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 19/2022 của HĐND Thành phố, mức chi xây dựng văn bản là 2 triệu đồng/văn bản. Nghị quyết cũng quy định rõ chi phí hành chính, tuyên truyền, lấy ý kiến cử tri, khảo sát xây dựng đồ án.

Kinh phí phục vụ hoạt động sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 - 2030 được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm, được HĐND cùng cấp phê duyệt và được ngân sách đó cấp đảm bảo. Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi HĐND thông qua tại kỳ họp.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Thùy Vân -

Phạm Tiến