Tránh hình thức dịch vụ khi làm Lễ cầu an

Mới đây, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn đề nghị các chùa, cơ sở tự viện và tăng ni khi tổ chức, thực hành các nghi lễ cầu an, phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung không phù hợp với truyền thống của Phật giáo.

Trong công tác tổ chức phải lưu ý tránh các yếu tố mang hình thức dịch vụ tâm linh không đúng với thuần phong mỹ tục và văn hóa truyền thống dân tộc. Dù dịch bệnh được kiểm soát, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự vẫn đề nghị các chùa, cơ sở tự viện không được lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện 2K an toàn trong phòng chống dịch bệnh.