Triển khai chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia

Nhằm ứng phó với các thách thức từ không gian mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Theo đó, Bộ TT&TT đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ người sử dụng Internet có cơ hội tiếp cận hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt 80%, đồng thời, tốc độ tăng trưởng doanh thu thị trường an toàn thông tin mạng hàng năm đạt 20-30%. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin Việt Nam; tỷ lệ hệ thống thông tin cấp độ 3, 4, 5 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương được phân loại và thực hiện bảo vệ theo cấp độ đạt 100%.