Triển lãm “Bắc Ninh trong kháng chiến chống Thực dân Pháp”

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (thành phố Điện Biên Phủ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức triển lãm chuyên đề “Bắc Ninh trong kháng chiến chống Thực dân Pháp”. Đây là một trong những những hoạt động có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thiết thực, làm phong phú thêm các hoạt động trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nội dung triển lãm gồm 3 chủ đề: Bắc Ninh - Vùng đất và con người; Bắc Ninh trong kháng chiến chống thực dân Pháp; Bắc Ninh giàu bản sắc văn hóa, năng động và phát triển trong thời kỳ đổi mới. Với trên 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật chọn lọc, tiêu biểu phản ánh một cách sinh động, sâu sắc bức tranh toàn cảnh về bề dày lịch sử, văn hiến và yêu nước, cách mạng của vùng đất và con người tỉnh Bắc Ninh trong lịch sử.

Triển lãm nhằm ôn lại những trang sử vẻ vang hào hùng nhất của dân tộc Việt Nam, trong đó có Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bắc Ninh trong kháng chiến chống Thực dân Pháp và đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ.

Qua đó, góp phần thiết thực vào việc tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, cách mạng, đấu tranh bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc và vì sự tiến bộ của nhân loại. Đồng thời góp phần vào việc giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Ninh năng động, phát triển và giàu bản sắc văn hóa trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Hoàng Hà -

Sơn Nam