Trình Quốc hội Dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Sáng 13/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc trình Quốc hội quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đối với 02 dự án luật: Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Theo Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Đường bộ, việc xây dựng dự án Luật này là hết sức cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện giao thông đường bộ; vận tải đường bộ; tăng cường quản lý nhà nước, thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Còn đối với dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, việc xây dựng và ban hành Luật TTATGT đường bộ là đòi hỏi tất yếu, khách quan, cấp bách của thực tiễn, phù hợp với quy luật phát triển, xu hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Thường trực UBQPAN cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cho rằng, việc xây dựng hai luật sẽ quy định đầy đủ, chuyên sâu về cả kết cấu hạ tầng GTĐB và trật tự, an toàn GTĐB, khắc phục những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành...

Đa số ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành, hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Đường bộ và Luật TTATGTĐB cơ bản bảo đảm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, quyết định đưa vào Chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2024 và điểu chỉnh chương trình năm 2023. UBTVQH đánh giá cao sự cầu thị của Chính phủ trong chỉ đạo, tiếp thu ý kiến của ĐBQH khóa 14, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH để giải trình, chỉnh lý, bổ sung dự thảo Luật. Đề nghị hồ sơ chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tập trung vào các chính sách lớn, việc giải trình có tính thuyết phục, bảo đảm thống nhất khi trình ra Quốc hội.

Quang Sỹ