Chính phủ trình Quốc hội xem xét bổ sung dự toán vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

Tiếp tục Phiên họp thứ 9, sáng ngày 15/03, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xem xét bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2020; Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, nguồn chi thường xuyên năm 2021.

Theo Bộ Tài chính, các khoản viện trợ nước ngoài đã được nhận nhưng chưa có dự toán được giao là do tính chất đặc thù nhỏ, lẻ, không có kế hoạch trước, phương thức thực hiện các khoản viện trợ  đa dạng. Nhà tài trợ sẽ thực hiện giải ngân theo tiến độ và bàn giao kết quả cho Việt Nam khi kết thúc dự án. Mặt khác, với cơ chế phân cấp hiện nay, việc phê duyệt, tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ đang phân cấp cho cơ quan chủ quản. Theo đó, các chủ khoản viện trợ sẽ tiếp nhận và sử dụng vốn ngay sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi chưa có dự toán được giao. Do đó, đối với các khoản viện trợ các bộ, cơ quan trung ương thực nhận nhưng chưa có hạch toán thì Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2020. 

Theo Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng viện trợ không hoàn lại là cần thiết và hợp lý, không thể chờ có dự toán mới tiếp nhận và thực hiện. Do vậy, đề nghị bổ sung vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước để bảo đảm đủ căn cứ pháp lý thực hiện, hạch toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo quy định của Luật NSNN.  Để bảo đảm đúng thẩm quyền quyết định, Chính phủ cần trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán thu đối với khoản viện trợ vì Luật NSNN quy định thẩm quyền của Quốc hội quyết định dự toán NSNN hằng năm. Do vậy, chỉ Quốc hội có thẩm quyền quyết định bổ sung dự toán đối với các khoản chưa có trong dự toán.

Tại buổi làm việc, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý về các nội dung giám sát, quản lý vốn viện trợ không hoàn lại, rà soát chính xác số liệu, cập nhật kịp thời, làm rõ các nội dung chi cho các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch và xem xét trách nhiệm, rút kinh nghiệm trong việc chậm phân bổ dự toán được Quốc hội giao./.

Thực hiện : Thanh Nga Vũ Hiếu Anh Đức