Truyền hình Quốc hội với Chủ nhiệm: Năm 2023, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đoàn kết, chung lòng hoàn thành khối lượng công việc nhiều nhất trong lịch sử

Năm 2023, với nỗ lực rất lớn, quyết tâm rất cao, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc nhiều nhất trong lịch sử hơn 30 năm của Uỷ ban. Chỉ trong 1 năm, Uỷ ban đã chủ trì thẩm tra, tham mưu, tiếp thu chỉnh lý 9 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết của Quốc hội và 1 nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Mỗi Kỳ họp Quốc hội, Uỷ ban phụ trách 6 luật, bằng 1/3 tổng số luật của cả Kỳ họp. Nhiều về số lượng, cao về chất lượng, các dự án luật vừa có tính cấp thiết, vừa mang ý nghĩa lâu dài. Những kết quả chưa từng có trong công tác xây dựng pháp luật nói riêng và hoạt động của Uỷ ban nói chung là kết tinh từ tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng của tập thể Uỷ ban. Đây vừa là kinh nghiệm, vừa là động lực khí thế để Uỷ ban Quốc phòng và An ninh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024 với phương châm hiệu quả, chất lượng, năm sau hơn năm trước. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục