Truyền thông chính sách có tác động lớn từ khi soạn thảo tới lúc ban hành

Sáng 24/6, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.

Nhằm xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Phát biểu đề dẫn, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Lê Vệ Quốc nhấn mạnh, thực tiễn thời gian qua, hoạt động truyền thông dự thảo chính sách chưa được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Việc lấy ý kiến đề nghị xây dựng chính sách và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu được thực hiện thông qua đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương, hiệu quả còn hạn chế. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng pháp luật, chủ yếu thực hiện phổ biến, tuyên truyền đối với các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành. Thực tiễn ấy đã và đang tạo ra khoảng trống đối với hoạt động truyền thông các dự thảo chính sách, ảnh hưởng đến chất lượng soạn thảo của văn bản quy phạm pháp luật, hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách sau khi được ban hành. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương khẳng định, nội dung của Đề án phù hợp với chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" tại Văn kiện Đại hội 13 của Đảng và yêu cầu đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - khâu đầu tiên của quá trình tổ chức thi hành, đưa pháp luật vào cuộc sống. Theo đó, trong năm nay, đặt mục tiêu 70% chính sách có tác động lớn đến xã hội được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đề nghị xây dựng đến khi thông qua, ban hành. Từ năm 2023, 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội được tổ chức truyền thông từ khi xây dựng đến khi ban hành.

Đề án xác định các nhóm hình thức truyền thông dự thảo chính sách như: Xây dựng các chuyên mục, chiến dịch truyền thông, đưa tin vào khung giờ thu hút khán, thính giả trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức truyền thông thông qua các ứng dụng mạng xã hội và hình thức truyền thông phù hợp khác.

Thực hiện : Diệu Linh Nhật Huy