Tỷ lệ người đứng đầu tiếp công dân tăng so với năm 2021

Sáng 6/9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2022, số lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 14,1% so với năm trước; số lượt đoàn đông người giảm 32,7%; tổng số đơn các loại giảm 4%, tuy nhiên số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước tăng gần 4%.

Việc tiếp công dân của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp có chuyển biến tích cực, đa số đều nhận thức rõ về trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tỷ lệ người đứng đầu trực tiếp tiếp công dân của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp có chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp đối thoại của người đứng đầu. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền đạt trên 84% cao hơn so với năm 2021.

Các ý kiến trong thường trực Ủy ban Pháp luật đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân năm 2022, giảm mạnh cả về số người, số vụ và số đoàn đông người, trong đó ở các bộ, ngành giảm rất mạnh. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ làm rõ lý do của việc giảm này thực sự là do công tác quản lý nhà nước đã tốt hơn hay vì lý do nào khác để có giải pháp phù hợp.

Về việc giải quyết đơn do đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội chuyển đến, các ý kiến cho rằng, mặc dù được các bộ, ngành, địa phương quan tâm, tuy nhiên, tình trạng xem xét, giải quyết, trả lời không đầy đủ, đúng hạn đơn thư vẫn là vấn đề tồn tại đã trong nhiều năm qua, chưa được khắc phục triệt để. Do đó, đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan thực hiện nghiêm trách nhiệm giải quyết và thông báo kịp thời kết quả giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Thực hiện : Thùy Linh Sỹ Cường