Tỷ lệ "tái nghèo" gia tăng: Đâu là nguyên nhân?

Theo một số đại biểu vấn đề giảm nghèo trong thời gian vừa qua còn thiếu tính bền vững, khả năng tái nghèo cao. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 chưa giải quyết xong thì tình hình thiên tai, dịch bệnh đã tác động không tốt đến một bộ phận người dân ở một số vùng, miền; tình hình tái nghèo tiếp tục diễn ra, do đó đại Chính phủ và các bộ, ngành cần tập trung quan, tháo gỡ vấn đề này.

Việc triển khai thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia còn rất chậm đã tác động đến việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo, yếu thế, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các đại biểu đề nghị Chính phủ cần giao vốn sự nghiệp cả giai đoạn để cho địa phương chủ động. Quốc hội sớm nghiên cứu cơ chế chính sách đặc thù để không phụ thuộc vào Luật đầu tư công.

Nguyên nhân theo các đại biểu chủ yếu là yếu tố chủ quan, công tác lập kế hoạch vốn đầu tư chưa sát với khả năng thực hiện; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật trong đầu tư công chưa cao; thiếu sự phối hợp giữa bộ, ngành với địa phương. Đặc biệt, năm 2022, việc giao vốn rất chậm, có 12 văn bản của Bộ, ngành trung ương chưa hướng dẫn để địa phương tổ chức triển khai. Do đó, đại biểu đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài nguồn vốn thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện trong năm 2023.

Cũng theo một số đại biểu vấn đề giảm nghèo trong thời gian vừa qua còn thiếu tính bền vững, khả năng tái nghèo cao. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 chưa giải quyết xong thì tình hình thiên tai, dịch bệnh đã tác động không tốt đến một bộ phận người dân ở một số vùng, miền; tình hình tái nghèo tiếp tục diễn ra, do đó đại Chính phủ và các bộ, ngành cần tập trung quan, tháo gỡ vấn đề này.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!