UBTVQH cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Tuấn Anh

Hôm nay 5/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57 năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65 năm 2020; Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại Công văn số 9140 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác nhân sự; Căn cứ ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Công văn số 7518, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 1974, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 14; Xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Trần Tuấn Anh ngày 30/01/2024; Căn cứ Tờ trình số 16 ngày 02/02/2024 của Ban Công tác đại biểu và kết quả biểu quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 05/02/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 972 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Khánh Hòa.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngô Trang -

Vũ Hiếu