Ưu tiên áp dụng xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội

Hội nghị “Những định hướng lớn trong xây dựng luật tư pháp người chưa thành niên ở Việt Nam” vừa được Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức tại Đà Nẵng. Với quan điểm xuyên suốt là xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng với người chưa thành niên khi không còn biện pháp tốt hơn, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu, làm căn cứ lý luận và thực tiễn để hoàn thiện dự thảo luật.

Tại hội nghị, các chuyên gia chia sẻ xu hướng của quốc tế là xây dựng luật tư pháp người chưa thành niên riêng biệt và chỉ xử lý hình sự nếu không tìm được biện pháp tốt hơn. Từ đó, xử lý chuyển hướng là biện pháp cốt lõi, với mục đích đưa trẻ em sớm ra khỏi thủ tục tố tụng tư pháp, tránh đối diện với việc xét xử, phán quyết của tòa án.

Nhiều nội dung về hình phạt, thi hành hình phạt và các biện pháp xử lý chuyển hướng, nội dung về nạn nhân và người làm chứng là người chưa thành niên được các chuyên gia thảo luận sôi nổi gợi mở cho việc hoàn thiện dự thảo Luật.

Các đại biểu, chuyên gia kì vọng, với việc tiếp thu các kinh nghiệm lý luận và thực tiễn, luật tư pháp người chưa thành niên khi ra đời sẽ toàn diện, và hướng tới xây dựng một hệ thống tư pháp người chưa thành niên riêng biệt, mang tính chuyên nghiệp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng -

Lê Quang