Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục quản lý chặt các tổ chức kinh doanh chứng khoán

Trong năm 2023 này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán, đảm bảo các tổ chức này hoạt động lành mạnh, đúng quy định pháp luật, từ đó phát huy tích cực vai trò là đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên thị trường chứng khoán.

 Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Rà soát, phân loại, kiểm tra tại chỗ, xây dựng phương án đối với từng công ty để có biện pháp xử lý. Tiếp tục phát triển và đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư nhằm cải thiện chất lượng cầu đầu tư, hướng tới cầu đầu tư bền vững.