Ủy ban Quốc phòng và An ninh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Sáng 03/02, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong năm 2023.

Trong năm nay, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ tiến hành giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thẩm tra 2 dự án, dự thảo Luật gồm: Luật Phòng thủ dân sự và Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Trong đó, việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng thủ dân sự sẽ được báo UBTVQH ngay tại Phiên họp tháng 2 này.

Đến nay, dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 chưa được Chính phủ trình Quốc hội, UBTVQH, tuy nhiên, dự kiến có 11 dự án, dự thảo Luật, Nghị định có liên quan đến hoạt động chủ trì thẩm tra của Ủy ban.

Về hoạt động giám sát, khảo sát, trong năm nay, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ tiến hành giám sát lại việc thực hiện Nghị quyết 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Trên tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa” để phục vụ hoạt động thẩm tra các dự án Luật, Ủy ban sẽ tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về “quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự”, về “công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp” và về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị các đồng chí Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thảo luận, cho ý kiến về dự kiến, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng pháp luật, khảo sát, giám sát; tiếp tục phát huy phương châm chủ động “từ sớm, từ xa”; tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Tư pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, thẩm quyền được giao.

Khắc Phục