Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội đồng ý phân bổ hơn 33.000 tỷ đồng cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Tiếp tục Phiên họp thứ 11, sáng 13/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về dự kiến phương án phân bổ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) Nguyễn Phú Cường cho biết, Ủy ban nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, trình UBTVQH phân bổ 100.000 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, ngành, địa phương làm cơ sở cho việc phân bổ dự toán đầu tư công hàng năm của 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Tại Tờ trình này, Chính phủ đề nghị phân bổ 95.000 tỷ đồng, chưa phân bổ 5.000 tỷ đồng đối với một số nhiệm vụ, đề án, chương trình chuyên đề chưa được phê duyệt.

Về phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2022, ông Nguyễn Phú Cường cho biết, tổng nguồn vốn năm 2022 của 3 CTMTQG là 34.049 tỷ đồng. Chính phủ đề xuất chỉ phân bổ 33.384 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022, còn lại 665 tỷ đồng giao Chính phủ quyết định. Đa số ý kiến Ủy ban TCNS cho rằng, đến nay Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; quyết định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện CTMTQG của từng CTMTQG nên đã đủ cơ sở pháp lý để phân bổ vốn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, do vậy nhất trí với phương án phân bổ vốn Chính phủ trình. Đồng thời, đề nghị Chính phủ xây dựng phương án phân bổ toàn bộ số vốn kế hoạch năm 2022 của 3 CTMTQG và báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định theo đúng quy định tại Nghị quyết của Quốc hội.
 

Thực hiện : Thùy Trang Vũ Hiếu Quang Sỹ

quảng cáo