Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

Sáng nay 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp.

Tờ trình của Chính phủ cho thấy, việc xây dựng chương trình là vấn đề cấp bách; tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình sẽ cơ bản giải quyết được những tồn tại trong hoạt động và phát triển văn hóa, đáp ứng được mục tiêu phát triển văn hóa trong Nghị quyết của Đảng.

Chương trình sẽ đạt được đa mục tiêu về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; ngăn ngừa sự xâm lấn của các sản phẩm văn hóa không phù hợp với giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ vững an ninh văn hóa và đảm bảo tinh thần đoàn kết dân tộc; đồng thời tăng cường sự hiện diện của Việt Nam trong các hoạt động văn hóa đối ngoại, nâng cao vị thế của đất nước và dân tộc trên trường quốc tế.

Trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, chương trình cơ bản phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và các chiến lược có nội dung liên quan. Chương trình có đối tượng, phạm vi rộng với nhiều nội dung khó, có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Để tránh chồng chéo, trùng lặp về mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, nội dung, nguồn vốn thực hiện, bảo đảm tính khả thi, cần làm rõ và thống nhất quan điểm, nguyên tắc xây dựng chương trình. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình cần phải được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, nhằm tạo ra các đột phá trong phát triển văn hóa, trong đó chú ý ưu tiên: các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết trong bảo tồn, phát triển văn hóa; các nhiệm vụ mà Nhà nước cần đầu tư để dẫn dắt, định hướng, chi phối, tạo ra nền tảng để thu hút toàn xã hội tham gia phát triển văn hóa; nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…trong lĩnh vực văn hóa; hỗ trợ các khu vực có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khó khăn.

Ủy ban cho rằng Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đã bảo đảm điều kiện trình Quốc hội, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng -

Vũ Hiếu -

Tùng Dương