Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 35, chiều 10/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và các nội dung liên quan.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Chính phủ đã có Tờ trình và Báo cáo về các nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Đa số ý kiến của Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng: Tờ trình của Chính phủ kèm phụ lục đã giải trình sự cần thiết, cấp thiết của các nhiệm vụ, dự án mới được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 so với danh mục Chính phủ đã báo cáo trước đó, tuy nhiên chưa làm rõ về tính cấp bách. Do vậy, đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Về điều chỉnh phân bổ ngân sách giữa các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, nếu không thay đổi tổng mức vốn trung hạn và hằng năm đã được Quốc hội quyết định, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định là đúng thẩm quyền.

Về phân bổ vốn cho các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, 5 dự án đã được hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. Đa số ý kiến Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, các dự án sử dụng vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cần khẩn trương thực hiện để phát huy hiệu quả nguồn vốn, vì vậy nhất trí trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Nguyễn Duyên -

Diệu Huyền -

Quang Sỹ