Ủy ban Văn hóa Giáo dục tham vấn nội dung xây dựng chính sách về thanh niên, trẻ em

Chiều 3/1, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức tọa đàm tham vấn nội dung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niên, trẻ em qua 40 năm đổi mới.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận về sự kế thừa, phát triển của các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thanh niên, trẻ em trong 40 năm qua. Trong đó tập trung làm rõ những điểm mới trong 02 nhiệm kỳ gần đây. Đánh giá việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về thanh niên, trẻ em qua các chính sách được quy định trong hệ thống luật pháp, chính sách trong 40 năm qua. Đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niên, trẻ em trong thời gian tới: Những quan điểm, chủ trương nào cần tiếp tục thực hiện; những quan điểm, chủ trương nào cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung; Định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật về thanh niên, trẻ em. Những ý kiến đóng góp chất lượng tại buổi tọa đàm sẽ được cơ quan soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo Chuyên đề về hoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niên, trẻ em qua 40 năm đổi mới. 

Phan Hằng -

Nhật Huy